» Lk 1–51, 51–167, 168–271, 271–360, 360–458, 459–575, 576–759
(Failid 1,3–2,1M)